Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Kategorie: Úřední deska, Záměry obce, 2015

Záměr obce - pronájem nebyt. prostor

Záměr obce - pronájem nebyt. prostorPronájem a provozování nebytového prostoru – restaurace v majetku obce Čučice, Čučice č.p. 135

Vyhlašovatel:

Obec Čučice, Čučice 131, 664 91 Čučice, IČ: 00637521

Předmět vyhlášení:

 • pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace v majetku obce Čučice, Čučice 135, který tvoří restaurace o ploše 74,9 m2, salónek 33,4 m2, kuchyně, 22,5 m2, sklad 9,6 m2, WC pro hosty a úklidová místnost o celkové ploše 15,4 m2, sklep o ploše 37,3 m2.

 

Požadavky vyhlašovatele:

 • způsob (účel) využití – provozování restaurace
 • každodenní provoz restaurace v hlavní sezóně – 1.červen až 30.září, minimální otevírací doba od 11,00 do 22,00 hodin a zajištění stravování (obědy, večeře); v případě požadavku ze strany vyhlašovatele i prodloužený provoz
 • provoz restaurace mimo hlavní sezónu v období od 1.ledna do 31.května a od 1.října do 31.prosince s minimální otevírací dobou od 17,00 do 22,00 hodin
 • provoz ve dnech pracovního volna a svátků minimálně od 11,00 do 22,00
 • uchazeč zajistí pravidelný úklid a přístup k WC pro veřejnost v sezóně od 1.června do 30.září v době od 9,00 do 22,00
 • nájemce předloží návrh vybavení zařízením nutným pro provoz
 • případné opravy provozního vybavení hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy budou konzultovány s pronajímatelem
 • minimální nájemné 48000,- Kč za rok (bez energií a služeb). Pronajímatel není plátce DPH
 • nájemné je splatné měsíčně 1/12 ročního nájemného. Nájemné se platí vždy do 10. dne v měsíci. Kauce na nájemné činí 3/12 ročního nájemného a je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace

 

Kvalifikační předpoklady:

 • uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku pro danou činnost
 • uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů

 

Obsah nabídky:

 • podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti pronajímatelem, rozsah sortimentu restaurace s uvedením orientačních cen pro sezónu 2016 a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace. Předpokládaná výše prostředků vložených do plánovaných úprav, návrh vybavení zařízením nutným pro provoz
 • nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií)
 • reference z obdobné činnosti s uvedením telefonického spojení a kontaktní osoby

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 • podnikatelský záměr – 40%
 • nabízená výše nájemného v Kč/rok (bez služeb a energií) – 40%
 • reference – 10%
 • délka praxe za posledních 5 let – 10%

 

Informace pro účastníka (zájemce):

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – od 1.1.2016 do 31.12.2021. V případě porušení ustanovení nájemní smlouvy může pronajimatel vypovědět nájem okamžitě. Takto ukončený smluvní vztah zaniká dnem doručení výpovědi nájemci.
 • prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě s Mgr.Savarovou na telefonu +420 725 004 991
 • podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně na Obecní úřad Čučice, Čučice 131, 664 91 Ivančice nejpozději do 2.12.2015 do 18:30 hodin (rozhoduje datum doručení)
 • Zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem “Pronájem a provozování Restaurace v Čučicích“

 

Neoznačená nabídka, případně doručená po uplynutí výše uvedeného termínu, může být vyřazena. Nabídka uchazeče, který nesplnil nebo nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů nebo předložil neúplnou nabídku, bude vyřazena automaticky.

Zájemce bere na vědomí, že obec Čučice je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zájemce souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.

Pronájem nemovitého majetku podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Čučice.

Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.

Tento záměr není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku.

V Čučicích dne 2.11.2015

Martin Jacko, v. r.

Starosta obce Čučice


soubor ke stažení:

2015-11-02-zamer-pronajem-restaurace.pdf

print Formát pro tisk