Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Kategorie: Úřední deska, Ostatní dokumenty, 2013

Daň z nemovitosti 2013

Daň z nemovitosti 2013Informace pro poplatníky daně z nemovitostí, Veřejná vyhláška Finančního úřadu Jihomoravského kraje o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti za rok 2013 ke stažení na konci článku.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů. Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.

V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finančním úřadem pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí

Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:

  1. u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  2. u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou fi rmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více fi nančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto fi nanční úřady.

Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených fi nančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů fi nančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel účtů původních fi nančních úřadů, existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním příkazem.

Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:

  • celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
  • výše a termíny splatnosti splátek,
  • spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s fi nančním úřadem.

Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách fi nančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2013. Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu. Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad.

Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

soubor ke stažení:

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Jihomoravského kraje o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti za rok 2013 (PDF)

print Formát pro tisk