Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název

Obec Čučice
Starosta: Martin Jacko
Místostarosta: Zoja Hanáková

Důvod a způsob založení

Obec působí jako orgán územní samosprávy v souladu se zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Právní úprava:

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Organizační struktura

Základní kontaktní údaje

Obec Čučice
Čučice 131
664 91 Ivančice

Tel: 533380003

obec@cucice.cz
www.cucice.cz

Údaje pro poukazování plateb

IČO: 00637521
KB Ivančice : 30226641/0100

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Najdete v sekci úřední dokumenty

Územní plán

Územní plán obce Čučice

Žádosti o informace

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje oslovený útvar města neodkladně.
 • Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, faxem nebo elektronickou poštou.
 • Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

Poskytování informací se řídí ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. zejména s ohledem na ochranu utajovaných skutečností, ochranu osobnosti a soukromí, obchodního tajemství jakož i majetkových poměrů osob, které nejsou povinným subjektem.

Příjem žádostí a dalších podání

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace se řídí § 14 zákona č. 106/1999 Sb. z něhož uvádíme:

 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec
U žádosti, která je nesrozumitelná, vyzve obec žadatele ve lhůtě do 7 dnů od jejího podání, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel tuto žádost do 30-ti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost odloží a tuto skutečnost oznámí do 3 dnů žadateli.
Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemnou formou nebo na datovém nosiči.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možné prodloužit ze závažných důvodů,(vyhledání a sběr dat) nejvýše však o 10 dnů, přičemž žadatel musí být o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
V případě, že dotaz směřuje na poskytnutí již zveřejněné informace je obec povinna co nejdříve, nejdéle však do 7 dnů poskytnout odkaz na umístění této informace.
 • Příjem žádostí, stížností, návrhů a dalších podání: pro uvedená podání platí rovněž výše uvedené možnosti s tím, že je preferována písemná forma podání. Doporučeno je i použití elektronické podatelny s možností ověření identity zůčastněných stran pomocí elektronického podpisu, který je založen na vlastnictví kvalifikovaného certifikátu.

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu jsou povoleny pouze písemnou formou při dodržení následujících zásad:

 • uvedení jména a adresy žadatele o vydání opravného rostředku
 • číslo jednací (bod a číslo jednání obecního zastupitelstva), ve kterém bylo uvedené rozhodnutí schváleno zdůvodnění požadavku na vydání opravného prostředku proti rozhodnutí obecního úřadu.
 • formulář pro toto podání není stanoven, lze použít volnou formu podání.

Pro komunikaci s obecním úřadem je možné použít volnou formu podání, při dodržení běžných zásad úřední korespondence a náležitostí stanovených zákonem. V situacích, kde zákon předepisuje učinit podání na stanovených formulářích a nenajdete je na výše uvedeném odkaze v elektronické podobě, máte možnost o ně požádat a vyzvednout si je na obecním úřadě příp. příslušných jiných úřadech.

Nejdůležitější předpisy

V sekci úřední dokumenty najdete všechny obecně závazné vyhlášky.

Obecní úřad jako orgán místní samosprávy se ve svém jednání řídí kromě jiných i těmito předpisy a zákony:

 • Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
 • Jednací řád zastupitelstva obce Čučice
 • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 256/1992 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • Zákon č. 148/1998 Sb. O ochraně utajovaných skutečností
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Jejich plné znění můžete nalézt na Portálu veřejné správy.

Návody k řešení životních situací

Návody k řešení bežných životních situací najdete na Portálu veřejné správy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20,- Kč, je informace poskytnuta zdarma. Žadateli musí být na jeho žádost předem sdělena předpokládaná výše nákladů. Žadatel je povinen uhradit v případě vyžádání zálohu ve výši poloviny předpokládaných nákladů. Vydání informace musí předcházet úhrada nákladů.

Tisk nebo kopie jedné strany formátu A4, černobíle 2 Kč
Tisk nebo kopie jedné strany formátu A3, černobíle 4 Kč
Kopírování na disketu 3,5" 15 Kč
Vypálení na CD 50 Kč
Kopírování a tisk mimo OÚ, např. barevně dle skutečných nákladů
Poštovné a balné dle skutečných nákladů
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 30 minut, a za každou další započatou půlhodinu 50 Kč/30 min

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Seznam organizací

MŠ Čučice
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Čučice 21
664 91 Ivančice

IČO: 71001492
KB Ivančice: 27- 7080700227/0100

Tel: 533380009
ředitelka: Jitka Budínská
ms.cucice@centrum.cz

zřizovací listina MŠ Čučice (PDF)

Obec je členem svazků:

Mikroregion Ivančicko
Energoregion 2020
Svaz města a obcí ČR