Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

< návrat zpět

Diskuse


Téma: Radnice online rss

Zaslal/a icon 31.1.2012 15:23

zde máte možnost komunikovat s vedením obce


#000009
avatar
Dobrý den, zdravím z č.p.155. Dnes se tady nedá dýchat, už 2.den nás dusí kouř z nedaleké skládky, obtěžuje zápach z pálení kdoví čeho, který bohužel i přes zavřená okna proniká do celého domu. A to dneškem určitě nekončí, v loňském roce tato akce trvala týden. Troufám si tvrdit, že je to o zdraví. Nevím, jestli jsme jediní, kdo jsou tímto postiženi, nebo jestli máme smůlu, že jsme tak "na ráně".
Nedá se tato likvidace smetí řešit jiným, méně obtěžujícím způsobem? Nebo odsunout do míst, kde se nebydlí, když už to musí být? Stávající situace je velmi nepříjemná a vnímám ji jako neúnosnou. Děkuji za odpověď, M.Švihelová
icon #000010
avatar
Děkuji za připomínku.
Naprosto Vás chápu. Dokud někdo nepříjde se stížností, člověk si často neuvědomí, že něco není v pořádku. Původním úmyslem, byl na "hromadě" ukládat a poté spálit pouze větve a dřevo. Bohužel, stejně jako všude máme občany, kterým je zatěžko odpad roztřídit a i když vedle hromádky dřeva stojí kontejner, neunavují se roztřídit větve, plasty, nábytek atd. a vše hodí na jednu hromadu.
Smutné na celé věci je, že i přesto, že každou sobotu má někdo ze zastupitelů službu na skládce a snaží se ukládání odpadu řídit, nastává největší pohyb "ukladačů" mimo tuto dobu. V současné době je hromada zlikvidovaná. Další hromadu nemáme v úmyslu již tvořit, protože pro likvidaci větví a dalšího bioodpadu máme v obci rozmístěné nádoby. Otázkou je, jak zabráníme některým "nepřizpůsobivým" v jejich zvláštním nakládáním s odpady. Často slýchám - "někdo tam byl a udělal to a to", ale nikdy se nedozvíte kdo.
Oplotit areál a uzavřít ho je nereálné, instalovat kameru znamená další desítky ticíc proinvestovaných jen proto, že lidé neberou ohled jeden na druhého. V každém případě již pálení v areálu probíhat nebude.
#000011
avatar
Děkuji za odpověď, vím, že není v lidských silách uhlídat navenek ukázněné spoluobčany.
Závora omezující vstup na skládku je téměř neustále otevřená, myslím, že tam není ani žádná informační tabule vymezující dobu ukládání odpadu. Asi by to řešil hlídač s možností uložit pokutu, ale to jsou zase finance. Pokud by skládka měla statut ekodvora, mohli byste za odkládání odpadu vybírat poplatky, což by zaplatilo hlídače a něco navíc. To mě zrovna napadlo, možná jste už tyto možnosti probírali.
Přeji pěkný den
#000154
avatar
Dobrý den přeji,
Miluji, když chce po mě někdo podepsat novou smlouvu, obvzlášť když já o to vůbec nestojím Vždy to se mnou myslí dobře a chce pro mě jen to nej a vždy mě ta změna stojí víc peněz, nebo víc problémů a starostí. Nyní to jsou Vodovody (VAS). Už nyní se těším, jak hluboko se dostanou do mé peněženky.

Tak a nyní vážně. Vidím tady "cena stanovena na základě písemné dohody mezi dodavatelem a vlastníkem vlastníkem vodovodu".
Dále tady vidím, že nová smlouva je proto, že zastupitelstvo změnila vlastníka vodovodu z obce na nějaký svazek(asi seskupení ivančických obcí).

Jestli tomu dobře rozumím, tak dřív cenu dělala obec(zastupetolstvo) s VAS a nyní to budou dělat lidé zastupující ten svazek s VAS.
Takže moje otázky.
Kdo rozhoduje a bude rozhodovat o ceně vody?
Pro info prosím cenu vodu před změnou a cenu po změně?(tu totiž ve smlouvě nevidím)
Je ještě něco, co se za novou smlouvou skrývá a přinese mi to potěšení? (např.. se svazek Ivančičko rozhodne, že v rámci péče o přírodu zavře každej pátek na 3 hod kohouty na svém vodovodu. Dělám si srandu a dnes je možné vše)

Děkuji
#000164
avatar
informace odpověď -pro P. Čáska

Cena vody Čučice ( v rámci Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice)

Cena vodného a stočného Svazku je v rámci provozovaných obcí a svazků Vodárenskou akciovou společností jedna z vyšších. Rozhodně se však nejedná o nějaký náš rozmar a plýtvání prostředků občanů našich členských měst a obcí. Navíc v posledních letech dochází k významnému přibližování těchto cen, stejná asi nebude nikdy, protože každý Svazek či obec má jiné podmínky pro provozování, jinou strukturu sítě apod.
Na úvod zmíním, že pro rok 2016 byla valnou hromadou cena schválena v celkové výši 92,00 Kč/m3, z toho cena vodného činí 44,50 Kč/m3 a cena stočného pak 47,50 Kč/m3. Znamená to tedy, že občan v celém Svazku, který používá pouze pitnou vodu, za ni zaplatí 4 haléře za každý litr (srovnejte si to prosím s cenou vody v PET lahvích, kterou pravděpodobně také nakupujete v supermarketu, o srovnání kvality vody nebudu ani hovořit), pokud je napojen i na splaškovou kanalizaci, cena je pak 9 haléřů za litr. Při průměrné kalkulované a skutečně doložitelné spotřebě 80 l/osobu a den se tedy jedná denně o částku 7,36 Kč za každou osobu (pouze u vodného je to 3,56 Kč/osobu a den). Otázku, zda je to moc či málo za tento "komfort", ponechám na Vašem uvážení. Osobně se však domnívám, že člověk je schopen denně utratit mnohem více financí za zbytečnosti, než za základní surovinu pro svůj život, kterou voda zcela jistě je.
Důležité je také zmínit, že oproti roku 2015 nebyla cena navýšena ani o 1 haléř a zůstala ve stejné výši.

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice investoval v posledních 5 letech cca 1,2 miliardy korun do infrastruktury vodovodů a kanalizací ve svých členských obcích a na tyto investice se mu podařilo získat cca 820 milionů Kč na dotacích. Tyto dotace byly poskytnuty zejména z Operačního programu životní prostředí a jedná se především o prostředky z Evropské unie. Ve chvíli, kdy žadatel podává žádost o dotaci, musí také předložit několik zásadních dokumentů, kterými se zavazuje dodržovat podmínky tohoto programu. Jedním z nich jsou i tzv. finanční model a finanční analýza. Nechci Vás zatěžovat odbornými informaci, tak se pokusím ty zásadní, které mají významný vliv na cenu vodného a stočného, shrnout. Každý žadatel vychází z nějakého počátečního stavu své ceny vodného a stočného a výše nájemného, kterou od svého provozovatele za provozování jeho inženýrských sítí inkasuje. Svazek v minulosti byl vždy velmi aktivní v investicích, realizoval stavby, opravoval majetek, a proto na své startovací čáře měl trošku vyšší cenu, než jiní žadatelé, kteří do té doby "nic nedělali". Tento start byl v roce 2009 při podání žádosti. Základní podmínkou operačního programu byl závazek příjemce dotace, že meziročně bude navyšovat cenu vodného a stočného min. o 5% + výši inflace v předchozím roce a dále se musel zavázat, že příjmy, které nově vybudované sítě Svazku přinesou ve formě nájemného, zajistí samofinancovatelnost obnovy tohoto majetku bez potřeby dalších dotací nejpozději v následujících 30 letech. Každý příjemce dotace se tedy musel zavázat, jakou výši nájemného bude každý rok od svého provozovatele pobírat. Tato výše se musela dodržet beze zbytku, pro navyšování ceny byl povolen koridor +-10%.
Pokud bychom byli povinni dodržovat tato pravidla, nebyla by v roce 2016 cena vodného a stočného 92,00 Kč/m3, ale dle původních propočtů by musela činit 106,54 Kč/m3. Díky našich aktivitám a rozhodnutí svazků však došlo k odkoupení akcií VAS od zahraničního spoluvlastníka, čímž se VAS stala čistě municipální společností a z původního tzv. oddílného modelu jsme mohli přejít na tzv. vlastnický model provozování a dle podmínek operačního programu již nemusíme držet výši nájemného zkalkulovanou v žádosti o poskytnutí dotace ve finančním modelu. Co však držet musíme, je cena. Aktivitou VAS se podařilo přesvědčit Státní fond životního prostředí, aby povinné meziroční navyšování ceny bylo sníženo z původních 5% pouze na 2% + inflace. Díky těmto krokům je tedy cena o 14,54 Kč/m3 nižší, než měla původně být. Pro zajímavost uvádím, že po přepočtu po těchto úpravách by cena vodného a stočného v roce 2016 měla činit celkem 96,37 Kč/m3, Svazek však využil možnosti úpravy ceny v cenovém koridoru, a proto si mohl dovolit ponechat cenu ve stejné výši, jako v roce 2015.

Druhým, neméně podstatným vlivem na cenu vodného a stočného, je samotné fungování Svazku a jeho péče o vlastní majetek a majetek obcí, který vložily do hospodaření Svazku. K 31.12.2015 činila hodnota tohoto majetku neuvěřitelných cca 2,7 miliardy Kč. Svazek aktuálně tvoří 31 členských obcí , ve kterých žije 41,5 tisíce obyvatel a například délka vodovodní je celkem 370 km. Náš Svazek má nevýhodu "venkovského" Svazku protože jej tvoří mnoho malých obcí mnohdy od sebe i výrazně vzdálených a zejména vodovodní síť je tak velmi rozsáhlá s menším množstvím vodovodních přípojek na 1 km, než je tomu například ve městech. Proto tedy není možné srovnávat ceny bez uvědomění si těchto vlivů. Nejvzdálenější obce našeho Svazku leží dokonce již v kraji Vysočina a možná to ani nevíte, ale Svazek dodává vodu např. i do věznice v Rapoticích. Od roku 2008 platí novela zákona o vodovodech a kanalizacích, podle které musí mít každý vlastník této infrastruktury zpracovaný tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a podle tohoto plánu musí realizovat obnovu majetku a tvořit rezervu na jeho obnovu v budoucnosti. Abychom byli schopni plně pokrýt veškeré náklady na obnovu majetku v našem Svazku, muselo by být roční nájemné oproti současnému stavu skoro dvojnásobné, tedy více než 70 mil. Kč. To by však samozřejmě znamenalo, že i cena by byla velmi výrazně vyšší, než aktuálně je. Svazek tedy musí velmi pečlivě hodnotit, kterému majetku dá přednost při jeho opravě či rekonstrukci a současně musí samozřejmě realizovat i nové investice do míst, kde dosud není vodovod, ale zejména splašková kanalizace zavedena. A to uplatňujeme i princip, že na úhradě vlastních zdrojů těchto investic se významně podílí obec, pro kterou je stavba realizována.

Pokud jde o samotnou strukturu kalkulace vodného a stočného, náklady tvoří 4 základní položky:
- nájemné, které hradí provozovatel (VAS) Svazku za provozování sítí - aktuálně 37,7% z celkových nákladů;
- opravy, kterými jsou myšleny např. opravy havárií a běžné provozní opravy sítí, čistíren, úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů apod., které realizuje přímo provozovatel - aktuálně 9,2% z celkových nákladů;
- vlastní provozní náklady provozovatele, tj. zejména spotřeba elektrické energie, náklady na provoz a údržbu (mzdy, odvody, doprava), čištění kanalizací, náklady za laboratorní rozbory, náklady na likvidaci a zpracování kalů z čistíren odpadních vod, ale významnou položkou jsou také poplatky odváděné státu za odběr podzemních a povrchových vod (pitná voda) a za vypouštění vod (vyčištěná splašková voda) - aktuálně tvoří 51,8% z celkových nákladů; v současnosti je vedena velmi vážný diskuse k záměru státu tyto poplatky velmi významně zvýšit, což bude mít také výrazný dopad na cenu vodného i stočného;
- čtvrtou, v našem případě však marginální položkou, jsou náklady na předanou vodu, v našem případě se jedná o nákup vody z Vírského oblastního vodovodu a na předání splaškových vod (do ČOV Modřice) - to se týká obcí na střelicku.
Celková potřeba pitné vody v roce 2016 v našem Svazku je provozovatelem odhadována na 1 485 000 l vody, produkce splaškových vod by pak měla být 1 216 000 l. To určitě nejsou malá čísla.
První dvě položky kalkulace ceny, tj. nájemné a opravy jsou tzv. municipálním přínosem pro Svazek, jedná se tedy o příjmy, které jsou vkládány zpět do provozovaného majetku a tedy k uživatelům vodovodů a kanalizací - občanům členských obcí - celkem je to tedy skoro 47% z ceny vodného a stočného.
Častou otázkou je také zisk provozovatele, zejména u těch společností, kde obce mají velmi malou možnost ovlivnit cenu, což však rozhodně není případ Vodárenské akciové společnosti, ani našeho Svazku. V našem případě se dá jednoduchým propočtem odvodit, že VAS kalkuluje se ziskem cca 1,88% - pro akciovou společnost, která je založena za účelem zisku, to je opravdu velmi malé číslo. A díky 100% vlastnictví VAS svazky a obcemi se pak i významná část z tohoto zisku vrací svazkům zpět ve formě dividend. A tyto prostředky jsou opět vkládány do oprav, obnovy a rekonstrukcí majetku a do nových investic. Jsem přesvědčený, že předsednictvo přistupuje ke svěřenému majetku s maximální péčí řádného hospodáře a bezproblémové fungování, dostatek a kvalita vody je vždy na prvním místě. Také proto byly realizovány již zmíněné velmi významné a finančně náročné stavby.
Možná jste využil dne otevřených dveří na nové Úpravně vody v Ivančicích, abyste si prohlédl složitý systém získávání, čištění a úpravy vody, než doputuje ke konečnému spotřebiteli. Určitě bych každému doporučoval, aby se alespoň všeobecně seznámil s tím, co všechno se skrývá za tím, že doma otevřeme kohoutek a vždy nám teče dostatek kvalitní pitné vody a že každý litr spláchnuté vody je řádně vyčištěn a odveden zpět do koloběhu vody v přírodě.

Možná jsem se rozepsal víc, než jste očekával, omlouvám se za možné nesrozumitelnosti či odbornější výrazy, ale problematika kalkulace ceny vodného a stočného je skutečně velmi složitá a náročná, předsednictvo Svazku vždy velmi důkladně probírá a prověřuje každou nákladovou položku s provozovatelem, než předloží návrh na stanovení ceny valné hromadě.

Doufám, že se mi podařilo objasnit důvody, proč je cena vodného a stočného ve Svazku vodovodů a kanalizací právě taková jaká je a ujistit Vás, že se nejedná o něčí výmysl, ale důkladně podloženou a odůvodněnou kalkulaci a že získané prostředky zejména ve formě nájemného jsou zpět vkládány do vodohospodářského majetku Svazku a jeho členských obcí.